Bedre trafiksikkerhed for skoleelever

Artikel bragt i Fyens Stiftstidende d. 27/11-2016

I Middelfart Kommune arbejder man på at skabe mere sikkerhed for skolebørn på cykel i både Nørre Aaby og Ejby.

Nørre Aaby/Ejby: De bløde trafikanter – cyklister og fodgængere i Ejby og Nørre Aaby – kan vejre morgenluft, når det gælder trafiksikkerhed.

Der er i den seneste tid blevet gravet og regeret rundt om på gader og stræder i de to byer som et led i kommunens stiplan, og formålet er at skabe bedre og mere sikre forhold for cyklister og gående – ikke mindst skolebørnene. Der graves, asfalteres og afstribes, og delprojekter i kommunens store stiplan realiseres ét ad gangen. Det handler primært om at skabe bedre sikkerhed for skolebørnene på cykel.

Der er i de seneste år flere steder i kommunen – blandt andet i den sydlige del af Søndergade i Nørre Aaby – lavet en ny form for afmærkning af vejene. Den ny vejtype kaldes “2 minus 1 veje” og skal skabe mere tryghed for fodgængere og cyklister.

Nu er turen kommet til den østlige del af Idrætsvej i stationsbyen. Her vil bilister inden længe skulle holde sig midt på vejen – med mindre der er modkørende.

“2 minus 1 vejen” er langt fra det eneste tiltag i Nørre Aaby. Der er lavet pudebump på Koldinghuse Syd og på Vibyvej, hvor der også er lavet en hævet flade i krydset Skolevej – Vibyvej. Og længere inde i byen – i “5 vejs-krydset” – er der lavet flere tiltag for at forbedre sikkerheden. Det sker efter forslag fra Nørre Aaby Lokaludvalg og som et led i prioriteringen af kommunens trafiksikkerhedspulje.

Det sidste af stiplanens Nørre Aaby-projekter er udførelse af cykelbaner på Idrætsvej mellem Søndermarken og hallen/skolen. Det arbejde sættes i gang hen over vinteren, og asfaltarbejdet udføres til foråret, oplyses det.

Ned med hastigheden i Ejby

Projekterne i Ejby skal sænke hastigheden for bilister og udbygge stiforbindelsen på tværs af byen.

Nørregade har fået nye bump, og de eksisterende er blevet rettet op. Skolebørnenes krydsning af Nørregade er ligeledes blevet markeret tydeligere med en belyst, rødlig hævet flade. Den suppleres inden længe med en elektronisk færdselstavle, der tilpasser den tilladte hastighed til skolens åbningstid.

På den anden side af jernbanen i Algade laves der hævede flader i krydsene og pudebump i den sydlige ende af byen. pcb

Jernbanen læserbrev

Nørre Aaby lokaludvalg vælger en Nordlig jernbanelinje langs motorvejen.

Nørre Aaby lokaludvalg er tilhænger af en ny tog linjeføring nord for motorvejen.  Vi ønsker samtidig en fortsat og udbygget lokaltrafik på den gamle linjeføring fra 1865, og det vil være en fordel at flytte den tunge godstrafik væk fra de mange mindre byer på den gamle linje. Landspolitikerne skal tage stilling til linjeføringen, uanset om den realiseres nu eller senere. Nu er der formuleret en plan og lavet en dyr og flot VVM undersøgelse. Borgere, der berøres, har brug for en hurtig afklaring.  

Lokaludvalget i Nørre Aaby peger på den Nordlige Linjeføring. Denne linjeføring placeres helt rigtigt i forhold til en slutplan, hvor der etableres en ny bro til jernbanen hen over Lillebælt nord for den nuværende Lillebæltsbro. Dette scenarie skal have en afgørende vægt i den overordnede beslutning.  Vi anbefaler også den nordlige linjeføring fordi den er længst væk fra vores bymiljø og nede i terrænet. Den sydlige linjeføring føres henover Assensvej i 3 meters højde, så togene kommer kørende i 2. sals højde tæt på Kløvermarken og Østervangen. Den nordlige linjeføring placeres under motorvejen og under Assensvejen, så den er nede i niveau. Den sydlige linje kommer alt for tæt på boligområderne ved Østervangen, Kløvermarken, Sevanen, Margaardvej og Rolighedsvej og der skal laves en upraktisk vejbro på Margaardvej alt for tæt på Nørre Aaby.

Det afgørende er dog, at der i Landskabsanalysen VVM redegørelse Rapport 560 – 2016 (side 38) er en sammenfattende konsekvensvurdering for hele landskabet på Fyn som miljø. Her peges der klart på den nordlige løsning. Det er ud fra alle 3 aspekter– 1. Samspil mellem bane, motorvej og højspændingsledninger, 2.Påvirkning af væsentlige landskabstræk, kulturmiljøer, og bebyggede områder, samt 3.Særlige rumlige og visuelle forbindelser på tværs af baneanlæg.  Ud fra hver enkelt aspekt peger VVM undersøgelsen på den nordlige linjeføring. Derfor er denne løsning den rigtige for landskabet, selvom den er dyrere i anlæg, men dog stadig indenfor budgetbeløbets grænse. Den nye jernbanelinje skal være der i mange århundreder, og derfor kan den lidt større udgift til den nordlige linjeføring slet ikke fortrænge vurderingerne af de bløde landskabsmæssige værdier.

Nørre Aaby Lokaludvalg John Jørgensen

Tip Kommunen

GIV KOMMUNEN ET TIP: Du kan hente en App: Middelfart borgertip – i App Store og anvende den til at give besked til kommunen om akutte opgaver indenfor en række områder. I vores vej var der et stort hul under asfalten midt på kørebanen og jeg skulle tage et billede, adressere stedet og skrive lidt om problemet. To dage senere var det ordnet. Så hjælp kommunen og vores egen by med at beskrive påtrængende akutte opgaver via – Middelfart Borgertip